Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště
 

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy.

K aktivitám, které jsou na škole již tradičními, patří:

 

 • Seznamky - psychosociální prožitkové aktivity pro třídní kolektivy prvních ročníků učebních oborů s cílem adaptace na nové prostředí a nově vznikající třídní kolektiv.
 • Adaptační pobytypsychosociální prožitkové aktivity pro třídní kolektivy prvních ročníků maturitních oborů s cílem adaptace na nové prostředí a nově vznikající třídní kolektiv.
 • Prožitkové besedy s protidrogovou tématikou pro žáky a studenty prvních ročníků s Bc. Alexandrem Dreslerem.
 • Právní odpovědnost dětí a mládeže – beseda pro 1. ročníky ve spolupráci s PČR.
 • Pohoda a relax – psychosociální prožitkové aktivity zaměřené na duševní zdraví.
 • Láska a partnerství - beseda s odborníkem k partnerským vztahům pro druhé ročníky.
 • Beseda s pracovníkem informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém Jičíně. Školní poradenské pracoviště provádí individuální kariérové poradenství pro čtvrté ročníky SŠ, třetí ročníky SOU a studenty VOŠ.
 • Program Sám sobě přítelem.
  Individuální či skupinová setkávání studentů VOŠ a SŠ se školní psycholožkou.


Školní psycholog pro SŠ a VOŠ

Mgr. et Mgr.  Martina Kateřiňáková,  kabinet č. 244 (budova A)

Konzultační hodiny

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě. 

Využít můžete mail - psycholog@voskop.cz

telefon - 778 408 832 

nebo rezervační systém - Online rezervační systém

 

Náplň práce školního psychologa

Oblast práce se studenty, žáky a jejich rodiči

 • Individuální práce se žáky a studenty v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a studenty
 • Péče o integrované žáky
 • Skupinová práce s žáky
 • Prevence školního neúspěchu; techniky a hygiena učení
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

 

Oblast spolupráce s pedagogickými pracovníky

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Krizová intervence pro pedagogické pracovníky

 

Oblast spolupráce se členy Školního poradenského pracoviště

 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními


Výchovný poradce pro SŠ a VOŠ


Mgr. Renata Hančíková, tel.: 556 833 326

Konzultační hodiny

DenHodiny
Úterý:10:30-11:30 h
hlavní budova - kabinet č. 411

Konzultace mimo konzultační dny a hodiny jsou možné po předchozí domluvě

 

Výchovný poradce pro SOU

Ing. Jaromír Polášek, tel.: 556 879 156

Konzultační hodiny

DenHodiny
Úterý:10:30-11:30 h
budova SOU - kabinet č. 327

Konzultace mimo konzultační dny a hodiny jsou možné po předchozí domluvě

 

Náplň práce výchovného poradce

Oblast práce se studenty a jejich rodiči

 • poradenská činnost v oblasti volby povolání (informace pro maturanty - prezentace)
 • poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží
 • evidence a řešení stížností a připomínek ze schránky důvěry
   

Oblast spolupráce se ZŠ a zájemci o studium na SŠ a VOŠ

 • návštěva informačních schůzek pro rodiče žáků vycházejících ze ZŠ
 • realizace dnů otevřených dveří ve škole
 • organizační zajištění a účast na prezentační výstavě v Novém Jičíně a Ostravě
   

Oblast spolupráce se členy Školního poradenského pracoviště

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.
   

Oblast spolupráce s vedením školy

 • organizace akcí, které prezentují školu na veřejnosti
 • besedy pro studenty
 • zpracování přihlášek v rámci přijímacího řízení
 • realizace individuálních vzdělávacích plánů a zohlednění pro studenty
   

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů
   

Spolupráce s dalšími institucemi

 • Pedagogicko psychologickou poradnou v Novém Jičíně
 • Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně
 • Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Novém Jičíně a jinými institucemi


Školní metodik rizikového chování pro SŠ a VOŠ


Mgr. Radka Svobodová, tel.: 556 879 164


Konzultační hodiny

Den Hodiny
Úterý:13:30-14:00 h
Čtvrtek:7:30-8:00 h
budova SOU - kabinet č. 404

Konzultace mimo konzultační dny a hodiny jsou možné po předchozí domluvě

 

Náplň práce školního preventisty

Oblast práce se studenty, žáky a jejich rodiči

 • Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus a dalších projevů rizikového chování
 • Preventivní práce s třídními kolektivy
   

Oblast spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky

 • Pomoc třídním učitelům při vyhledávání problémových projevů chování
 • Zajišťování a předávání odborných informací o:
  • problematice rizikového chování
  • nabídkách programů a projektů
  • metodách a formách specifické primární prevence
    

Oblast spolupráce s dalšími institucemi

 • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování


 

Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné